นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) คนใหม่

21 เมษายน 2023
ขอแสดงความยินดีกับคุณวิรัฐ สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร
บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ (HARN) รับตำแหน่ง
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
คนที่ 6 วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (2566 – 2568)