HARN ร่วมจัดแสดงนิทรรศการและผลงาน TIM Forum “องค์กรนวัตกรรม”

19 ธันวาคม 2017

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการผลิตแบบจำลองอวัยวะ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ในงานนิทรรศการและผลงาน TIM Forum : “องค์กรนวัตกรรม” สู่ความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ชั้น 3 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โดยรับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะและผู้สนใจเยี่ยมชมภายในงานอีกด้วยครับ