ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564

23 เมษายน 2021

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์จํากัด (มหาชน) 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ  HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)