ภาพบรรยากาศสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) เยี่ยมชม อาคารเขียว Harn Engineering Solutions มาตรฐาน DGNB

25 มกราคม 2024
เมื่อวันพฤหัสบดีวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา Harn เปิดบ้านต้อนรับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) นำโดย ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร คุณรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล คุณประภาส รักปัญญา ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล คุณวรางคณา จองหนุ้ย ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และคุณอนงค์ลักษณ์ สมแพง ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร
.
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นทิศทางและแนวโน้มแห่งอนาคตในการสร้างความยั่งยืน (ESG) ให้กับพนักงาน บริษัท ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม และโลกในวันข้างหน้า จึงก่อเกิดความคิดในการสร้างอาคาร ด้วยคอนเซปต์ Green Building โดยเลือกใช้มาตรฐานการรับรองที่เข้มข้นและแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ คือ มาตรฐาน DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมัน (German Sustainable Building Council)
.
นอกจากนี้ อาคารสีเขียวแห่งนี้ ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทด้านการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรม โดยเชื่อว่า คุณภาพชีวิตการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ
พร้อมการเป็น Showroom นวัตกรรมระบบ Smart Building ระบบ PoE Lighting เป็นต้น