เปิดประมูลขายรถ Nissan Teana

28 พฤศจิกายน 2022

บริษัทหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาขายรถ Nissan Teana 2.0 EX ปี 2013 เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 1997 ซีซี สีขาวมุก ไมล์ 156,964 กิโลเมตร จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม Hall 32 ชั้น 3  อาคารสำนักงานหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดการประมูลดังนี้ 

  1. การประมูลรถตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการยื่นซองปิดผนึก ผู้ชนะการประมูลหมายถึงผู้ที่เสนอราคาสูงสุด และได้รับการอนุมัติการขายรถจากคุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หากมีผู้ประมูลราคาสูงสุดมากกว่า 1 คน จะมีการให้เสนอราคาใหม่อีกครั้ง
  2. ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลและยื่นซองประมูล พร้อมเงินสด ประกันการประมูล ราคา 10,000 บาท พร้อมชื่อที่อยู่ และเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขผู้เสียภาษี เพื่อเป็นข้อมูลออกใบกำกับภาษี ได้ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม Hall 32 ชั้น 3  อาคารสำนักงานหาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  3. เงินประกันฯ ดังกล่าวให้ถือเป็นการชำระราคาส่วนหนึ่งของผู้ชนะการประมูล ทางบริษัทฯ จะคืนเงินประกันฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่น ที่มิใช่ผู้ชนะเป็นเงินสด ภายในเวลาที่สิ้นสุดการประมูล
  4. ผู้ชนะการประมูลจะต้องนำเงินมัดจำอีกร้อยละ 10 ของราคาที่ประมูลได้ มาชำระภายใน 2 วันทำการ ส่วนที่เหลือต้องชำระเป็นเงินสด/เงินโอน ภายใน 15 วัน และบริษัทฯ จะส่งมอบรถ เล่มทะเบียนพร้อมหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ให้ในวันเดียวกัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการโอนผู้ชนะการประมูล เป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว
  5. หากทางบริษัท ฯ ไม่ได้รับการชำระเงินตามกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดเงินประกันฯ และพิจารณาขายรถให้กับผู้ประมูลในอันดับถัดไป
  6. ผู้ชนะการประมูล/ผู้ซื้อ จะต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับรถยนต์และเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ และถือว่า มีการส่งมอบการครอบครองรถยนต์โดยสมบูรณ์ ผู้ชนะการประมูล/ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายจากการใช้รถยนต์นับแต่นั้น 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 

หมายเหตุ: ท่านที่สนใจประมูล สามารถติดต่อเพื่อเยี่ยมชมรถได้ที่ฝ่ายบริหารอาคาร ติดต่อ 023189744 หรือ อีเมล์ dec@harn.co.th