HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567

29 เมษายน 2024

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2567 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์จํากัด (มหาชน)

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น.

ณ  HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)