HARN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565

25 เมษายน 2022

ภาพบรรยากาศ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์จํากัด (มหาชน) 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ  HALL 31-32 ชั้น 3 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน)