HARN ต้อนรับทีม Betagro Group เยี่ยมชม Chiller System Design ของสำนักงาน HARN แห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเขียว มาตรฐาน DGNB ระดับ Gold

21 ตุลาคม 2020
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมธุรกิจระบบทำความเย็น นำโดย ดร.สุกิจ ลิติกรณ์ ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม และคุณกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ ผู้อำนวยการสายงานขาย ธุรกิจระบบทำความเย็น ต้อบรับทีมจาก Betagro Group ได้แก่
1. คุณยุทธิชัย วัฒนสินไพศาล ผู้อำนวยการบริหารโครงการ
2. คุณรัฐ หาญสกุล ผู้จัดการแผนกอาวุโสวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า
3. คุณประจักษ์ อ่อนคำผาง วิศวกรชำนาญการ
4. คุณรสสุคนธ์ นกสกุล วิศวกรอาวุโส
5. คุณอัจฉรา กันธิยะ วิศวกรอาวุโส
.
ทีม Betagro Group ศึกษาการออกแบบ Chiller System Design ที่ HARN ใช้ความเชี่ยวชาญในออกแบบระบบทำความเย็น เพื่อพัฒนาระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ เครื่องทำความเย็น (Chiller) ที่ออกแบบโดย ดร.สุกิจ ลิติกรณ์ โดยออกแบบให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน รวมทั้งศึกษาดูงาน หอระบายความร้อนแบบระเหย (Evaporative Condenser) ซึ่งระบบปรับอากาศนับเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ตามวิสัยทัศน์ของ HARN ในด้านการสร้างอาคารสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบวิศวกรรมยั่งยืน