HARN มุ่งพัฒนาคนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

1 ธันวาคม 2017

เพราะบุคคลากรคือคุณค่าหลักขององค์กร เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เราเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตามลักษณะของงานที่ทำ โดยความร่วมมือที่ทุกคนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาสร้างความเชื่อมั่นแก่เพื่อนร่วมงาน เกิดการแบ่งปัน และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขององค์กร