HARN สนับสนุนการพิมพ์สติ้กเกอร์ 300 ชุด เพื่อแจกนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เพื่อสร้างความตระหนักให้เลิกเผาป่า

2 พฤศจิกายน 2021

HARN สนับสนุนการพิมพ์สติ้กเกอร์ 300 ชุด เพื่อแจกนักเรียนโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาไฟป่ามากที่สุดในประเทศ ตลอด 22 ปีที่ผ่านมาพื้นที่อุทยานแม่ปิงที่ล้อมรอบบ้านก้อถูกไฟป่าสูงสุดถึงกว่า 20 ครั้ง  คิดเป็นพื้นที่ป่ากว่า 300,000 ไร่ทุกปี  

.

การจัดพิมพ์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้เลิกเผาป่าโดยเด็กเด็กจะตัดเป็นดวงดวงแล้วนำไปติดที่บ้านให้ผู้ปกครองเห็นเป็นการสร้างความตระหนักให้กับผู้ใหญ่อีกทางหนึ่ง