HARN สนับสนุนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติแก่ทีม “ปราณ” เพื่อสร้างเครื่องช่วยหายใจภาคสนามสำหรับต่อสู้กับ Covid-19

30 มีนาคม 2020

หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติแก่ทีม “ปราณ” เพื่อร่วมกันสร้างเครื่องช่วยหายใจภาคสนาม (Open source respirator) สำหรับสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังต่อสู้กับ Covid-19 อยู่ในขณะนี้ โดยเครื่องช่วยหายใจภาคสนามจะช่วยเก็บลมหายใจออกของผู้ป่วยไม่ให้ฟุ้งกระจายในอากาศ แล้วนำผ่านไส้กรองHEPA ต่อไป