HARN NEW BUILDING OPEN HOUSE

25 ธันวาคม 2020

HARN จัดกิจกรรม HARN NEW BUILDING OPEN HOUSE  เพื่อให้พนักงานได้เยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท 

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม HARN จัดกิจกรรม HARN NEW BUILDING OPEN HOUSE  เพื่อให้พนักงานได้เยี่ยมชมสำนักงานแห่งใหม่ของบริษัท  โดยสำนักงานแห่งใหม่มีกำหนดย้ายเข้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 

การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์และต้อนรับชาว HARN ทุกท่าน ภายใต้บรรยากาศการทำงานแนวคิด

“Better Workplace, Better Wellbeing”