HARN ลงนามทำสัญญารับทุนโครงการนวัตกรรมจาก NIA

15 พฤษภาคม 2018

HARN ลงนามทำสัญญารับทุนโครงการนวัตกรรม “3DMed : การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  ณ NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

นำโดย ดร. เจน ชาญณรงค์  กรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการนวัตกรรม บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการทำสัญญาในครั้งนี้

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่วัฒนธรรมนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ต่อยอดไปสู่การคิดค้นและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจสืบไป