HARN เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) เยี่ยมชมธุรกิจนวัตกรรม HARN 3DMed

1 ตุลาคม 2018

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา   บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร, คุณธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  กรรมการผู้จัดการ หน่วยธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล  และคุณโชคชัย  ยิ่งวิวัฒนพงษ์  ผู้จัดการแผนกขาย 3DMed  ให้การต้อนรับ ดร. วรรณี ฉินศิริกุล  ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.)  และคณะ  เข้าเยี่ยมชมบริษัทและภาพรวมของธุรกิจ 3DMed  หนึ่งในธุรกิจนวัตกรรมของบริษัทที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญด้านวงการแพทย์ไทยต่อไป

นับเป็นการตอกย้ำนโยบายของบริษัทในการสร้างผลงานด้านนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยระบบวิศวกรรมที่ยั่งยืนต่อไป