นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

 • ประธานกรรมการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมาจากกรรมการอิสระ มีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนกับฝ่ายบริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
 • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
 • ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติ เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • กำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 • เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทำให้การทำงานของประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน มีภาวะผู้นำสูง ทำหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแลผู้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานกัน

  อายุ58 ปี
  ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
  ประธานกรรมการบริษัท
  สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (13 มี.ค. 66)ไม่มี
  วันที่ได้รับการแต่งตั้ง24 เมษายน 2566
  จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ24 เมษายน 2566 – ปัจจุบัน)
  คุณวุฒิการศึกษา– ปริญญาโท  ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  – ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ, University of Texas at Austin, USA
  – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 43/2018
  2. Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2012
  3. TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 4
  4. What the Board Should Do in a Turnaround Situation
  5. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
  6. Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008
  7. Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007
  8. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
  9. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006
  10. Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
  11. Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2005

  หลักสูตรอื่น
  1. Transformational Executive Network for Exponential Growth (TenX 2022)
  2. Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่น 02/2018
  3. Thailand Energy Academy (TEA) รุ่น 09/2017
  4. หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)
  5. Capital Market Academy Leadership Program (CMA) รุ่น 11/2010
  6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
  2564 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บล.เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
  2562 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
  2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.โหว์โหว์คิทเช่น
  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง
  2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ และกรรมการบริหาร บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
  2550 – 2555 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ.เมอร์เมดมาริไทม์
  2543 – 2551 กรรมการ บจก. เพลย์แอนด์มิวสิค
  2537 – 2543 First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บล. เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด
  2534 – 2537 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บจก. เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล
  การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
  การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
  ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
  การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
  การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี