นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท  เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

  • เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
  • สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
  • ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
  • เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

อายุ58 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค.67)ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง24 เมษายน 2566
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ(24 เมษายน 2566- ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Texas at Austin, USA
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 55/2023
2. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 43/2018
3. Anti – Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 2/2012
4. TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่น 4
5. What the Board Should Do in a Turnaround Situation
6. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2009
7. Successful Formulation & Execution the Strategy (SFE) รุ่น 2/2008
8. Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 1/2007
9. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 1/2007
10. Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 1/2006
11. Audit Committee Program (ACP) รุ่น 10/2005
12. Director Certification Program (DCP) รุ่น 64/2005

หลักสูตรอื่น
1. Transformational Executive Network for Exponential Growth (TenX 2022)
2. Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) รุ่น 02/2018
3. Thailand Energy Academy (TEA) รุ่น 09/2017
4. หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP)
5. Capital Market Academy Leadership Program (CMA) รุ่น 11/2010
6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2566 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการบริษัท, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2565 – ปัจจุบัน      กรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
2564 – ปัจจุบัน      รองประธานกรรมการ และกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 – ปัจจุบัน      กรรมการ บล. เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน      นายกสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2562 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้จัดการ บจก. โหว์โหว์คิทเช่น         
2558 – ปัจจุบัน      กรรมการ บจก. เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง
2552 – ปัจจุบัน      กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ และกรรมการบริหาร บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
2550 – 2555          ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. เมอร์เมดมาริไทม์
2543 – 2551          กรรมการ บจก. เพลย์แอนด์มิวสิค
2537 – 2543          First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บล. เจ.เอฟ.ธนาคม จำกัด
2534 – 2537             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บจก. เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี