นายพงษ์สวัสดิ์  เพ่งเล็งผล

อายุ48 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)8,689 (0.001%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการขายสินค้าพิเศษ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ. หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2561        Sales Director, Huynh Long Industrial Equipment JSC
2557-2559        Regional Sales Manager, Videojet Technology (S) PTE LTD
2548-2557        ผู้จัดการขาย ผลิตภัณฑ์เลเซอร์, บจก. คิว ทู เอส
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –