นายพงษ์สวัสดิ์  เพ่งเล็งผล

อายุ46 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท8,689 (0.001%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 มีนาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการขายสินค้าพิเศษ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บริษัท หาญเอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2559-2561         Sales Director, Huynh Long Industrial Equipment JSC
2557-2559         Regional Sales Manager, Videojet Technology (S) PTE LTD
2548-2557         ผู้จัดการขาย ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –