นายประภาส  รักปัญญา

อายุ47 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67) 118,880 หุ้น (0.020%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง13 มีนาคม 2566
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาเครื่องกล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม1.  หลักสูตรการขายและการออกแบบระบบปรับอากาศ VRV โดยไดกิ้นสิงคโปร์  
 2. หลักสูตรการนำเข้าและส่งออกโดยสมาคมตัวแทนออกของไทย
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2566-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2560-2565 บริหารงานขายและงานบริการหลังการขายระบบปรับอากาศ VRF บจก.ชิงเต่าไฮ เซ่นส์ฮิตาชิแอร์คอนดิชันนิ่งซิสเต็มส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –