นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์

อายุ43 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)3,632,552 หุ้น (0.621%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา–   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA รุ่นที่ 25) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
–   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1. P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2565     ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2551-2556        ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. ไฟร์วิคเตอร์
2546-2551        วิศวกรขาย, บจก. ไฟร์วิคเตอร์
2545-2546        Supervisor, บจก. ทรัพย์สุนทร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –