นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์

อายุ45 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66)4,314,911 หุ้น (0.738%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มีนาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา–   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA รุ่นที่ 25) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
–   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการฝึกอบรม1.หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
2. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. หลักสูตร Basic of Air-conditioning System
4. หลักสูตร HVAC Training by Victaulic
5. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
7. หลักสูตร Risk Management Certificate Program การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
8. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
9. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินค้าและสารสะอาดดับเพลิง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565 – ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและผู้อำนวยการสายงายขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2565            ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2551-2556            ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. ไฟร์วิคเตอร์
2546-2551            วิศวกรขาย, บจก. ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –