นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์

อายุ41 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท3,528,437 หุ้น (0.60%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มกราคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา–   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( Ex-MBA รุ่นที่ 25 ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
–   อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2557-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2551-2556         ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
2546-2551         วิศวกรขาย บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด
2545-2546         Supervisor บริษัท ทรัพย์สุนทร จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –