นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์

อายุ45 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย
ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)4,545,995 หุ้น (0.778%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 มีนาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา–   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Ex-MBA รุ่นที่ 25) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
–   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการฝึกอบรม1. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับท่อ PEX และ PPR
2. หลักสูตร Team Engagement for TOP Culture
3. หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
4. หลักสูตร ระบบสารสะอาดดับเพลิงชนิดสารก๊าซเฉื่อย (Inert Gas)
5. หลักสูตร ระบบสารสะอาดดับเพลิงชนิดสารฮาโลคาร์บอน (Halocarbon Agent) : [Novec-1230, FM-200]
6. หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
7. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
8. หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
9. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
10. หลักสูตร Basic of Air-conditioning System
11. หลักสูตร HVAC Training by Victaulic
12. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
14. หลักสูตร Risk Management Certificate Program การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 10
15. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยน้ำ
16. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงคลังสินค้าและสารสะอาดดับเพลิง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2565         ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป : ธุรกิจระบบดับเพลิง และความปลอดภัย, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2551-2556         ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
2546-2551               วิศวกรขาย, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –