นายสุชาติ  สุวัฒโนดม

อายุ46 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท34,495 หุ้น (0.01%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง2 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2557-2558 ผู้อำนวยการ  บริษัท ทรีนิตี้ ไดนามิค จำกัด
2541-2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย  บริษัท การ์ดไฟร์ จำกัด
2538-2541 วิศวกรขาย  บริษัท หาญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –