นายสุชาติ  สุวัฒโนดม

อายุ48 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)334,082 หุ้น (0.057%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง2 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2558 ผู้อำนวยการ, บจก. ทรีนิตี้ ไดนามิค
2541-2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. การ์ดไฟร์
2538-2541 วิศวกรขาย, บจก. หาญเอ็นยิเนียริ่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –