นายสุชาติ  สุวัฒโนดม

อายุ49 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 14 มี.ค. 65)698,351 หุ้น (0.119%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง2 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม1. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
2. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
3. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Ansul, Kidde-Fenwal)
4. หลักสูตร เทคนิคการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพ
5. หลักสูตร จรรยาบรรณในการทำงาน และการประกอบธุรกิจ
6. หลักสูตร การเตรียมพร้อมของธุรกิจก่อนก้าวสู่ AEC
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2558 ผู้อำนวยการ, บจก. ทรีนิตี้ ไดนามิค
2541-2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. การ์ดไฟร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –