นายสุชาติ  สุวัฒโนดม

อายุ50 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)850,827 หุ้น (0.146%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง2 มีนาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการฝึกอบรม1. SAL-0032 : Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
2. MNG-0004 : การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. Filling Station (Novec1230 & FM200)
4. Reliable Product Presentation
5. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
6. หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
7. หลักสูตร การออกแบบระบบดับเพลิงด้วยก๊าซ (Ansul, Kidde-Fenwal)
8. หลักสูตร เทคนิคการตลาดและการขายอย่างมืออาชีพ
9. หลักสูตร จรรยาบรรณในการทำงาน และการประกอบธุรกิจ
10. หลักสูตร การเตรียมพร้อมของธุรกิจก่อนก้าวสู่ AEC
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2558-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2557-2558        ผู้อำนวยการ, บจก. ทรีนิตี้ ไดนามิค
2541-2557        ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. การ์ดไฟร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –