ดร. ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ 

อายุ53 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการอิสระ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
– ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
– กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 26 มี.ค. 67)
ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง25 เมษายน 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ3 ปี (25 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), California Institute of Technology (Caltech), California, USA.
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า), Stanford University, California, U.S.A.
– นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมฟิสิกส์และไฟฟ้า), California Institute of Technology (Caltech), California, USA.
– ประกาศนียบัตรบริหารวิศวกรรมและธุรกิจสำหรับผู้บริหาร, California Institute of Technology (Caltech), California, U.S.A.
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 50/2023
2. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
3. หลักสูตร Blue Ocean Shift: Beyond Competing Masterclass, FDB
4. หลักสูตร Advanced Strategic Management, Corporate Strategy & Learning Institute (CSLI)
5. หลักสูตร The Art of Public Speaking, PTT Leadership & Learning Institute (PLLI)
6. หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.รุ่น 3) สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
7. หลักสูตร Harvard Business School (PTT Leadership Development Program II)
8. หลักสูตร MIT-CMMU Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA รุ่น 2)
9. หลักสูตร PTT Management Development Program III (Business, Company, and People Management)
10. หลักสูตร Center for Creative Leadership (CCL), Singapore (Leadership Development Program)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2565-ปัจจุบัน     Head of Digital and Innovation, บมจ.บ้านปู
2565-2565     กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564-2565        กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ, บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
2563-2564        ที่ปรึกษาอิสระด้านกลยุทธ์และบริหารองค์กร, บจก.ฑีฆา ก่อสร้าง
2561-2563        ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร, บจก.บี.กริม
2554-2561        ผู้จัดการฝ่าย Research, Technology and Innovation / Corporate Strategy, บมจ.ปตท.
2547-2553        รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
2545-2546        Global Product Manager / Technologist, Applied Materials, Inc., Silicon Valley, CA, U.S.A.
2534-2540        Payload and System Engineer, Hughes Aircraft Company, Los Angeles, CA, U.S.A.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี