Stock Infomation

Stock Price
Stock Price

งบการเงิน

งบการเงิน

งบการเงิน ไตรมาส 1/2019

งบการเงิน ไตรมาส 2/2019

งบการเงิน ไตรมาส 3/2019

MD&A

MD&A ไตรมาส 1/2017

MD&A ไตรมาส 2/2017

MD&A ไตรมาส 3/2017

MD&A ไตรมาส 4/2017

Snapshots

Snapshot ไตรมาส 1/2019

Snapshot ไตรมาส 2/2019

Snapshot ไตรมาส 3/2019

ห้องข่าวนักลงทุนสัมพันธ์

27/03/2019

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561

29/11/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561

29/08/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 2/2561

30/05/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 1/2561

14/03/2018

แถลงผลประกอบการ ไตรมาส 4/2560