นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร

อายุ55 ปี
ตำแหน่งกรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 14 มี.ค. 65)
22,438,140 หุ้น (3.839%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ6 ปี (1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
3. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
4. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)
2. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. หลักสูตร S01-S3 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
4. ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
5. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
6. หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
7. หลักสูตร Leadership Skill
8. หลักสูตร Internal Quality Audit
9. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPIs กับ ISO 9001:2000
10. หลักสูตร CRM – Strategy & Technology
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564-ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.หาญเวียดนาม
2563-ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.ไอยราหาญ
2559-2565 กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2559 กรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
2557-2559 กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2553-2558 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี