นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร

อายุ52 ปี
ตำแหน่งกรรมการ (เป็นผู้บริหาร)กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท21,769,852 หุ้น (3.73%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ4 ปี (1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015
– Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015
– Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
– Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2559         กรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
2557-2559         กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2553-2558         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
2545-2553         ผู้จัดการขาย, บจก.คิว ทู เอส
2544-2545         ผู้จัดการขายแผนกเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี