นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร

อายุ56 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
– กรรมการบริหาร
– กรรมการบริหารความเสี่ยง
– กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 26 มี.ค. 67)
23,409,347 หุ้น (4.005%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ8 ปี (1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 31/2022

2. Director Certification Program (DCP) รุ่น 211/2015

3. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

4. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015

5. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015

หลักสูตรอื่น

1. หลักสูตร Team Engagement for TOP Culture
2. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)
4. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
6. ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
7. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
8. หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
9. หลักสูตร Leadership Skill
10. หลักสูตร Internal Quality Audit
11. หลักสูตร การประยุกต์ใช้ KPIs กับ ISO 9001:2000
12. หลักสูตร CRM – Strategy & Technology
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน      กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.หาญเวียดนาม
2563-ปัจจุบัน      กรรมการ, บจก.ไอยราหาญ
2559-2565         กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2558-2559         กรรมการผู้จัดการ, บจก.คิว ทู เอส
2557-2559         กรรมการ, บจก.ชิลแมทช์
2553-2558         กรรมการและผู้จัดการทั่วไป, บจก.คิว ทู เอส
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี