นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย

อายุ68 ปี
ตำแหน่งกรรมการ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 14 มี.ค. 65)
5,677,686 หุ้น (0.971%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง15 พฤษภาคม 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ(15 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
2. Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
3. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
4. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
2. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
4. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
5. หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
6. หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
7. หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ
8. หลักสูตรผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
9. หลักสูตร เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.นูทริกซ์
2561-2565 กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ:สายงานปฏิบัติการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2550-2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บจก.ชิลแมทช์
2550-2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.คิว ทู เอส
2552-2558 กรรมการ, บจก.โปรมาร์ค
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี