นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย

อายุ69 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
(ณ 26 มี.ค. 67)
5,671,700 หุ้น (0.970%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง15 พฤษภาคม 2565
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ3 ปี (15 พฤษภาคม 2565 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 49/2023

2. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022

3. Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015

4. Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015

5.  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015

6. Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
2. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
4. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
5. หลักสูตร The habits of Highly Effective Working Person
6. หลักสูตร Marketing 3.0 Human Spirit Marketing
7. หลักสูตร เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษีเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการ
8. หลักสูตรผ่านมาตรฐานบัญชีใหม่ที่กระทบธุรกิจ
9. หลักสูตร เทคนิคการใช้ข้อมูลบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ,
บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2561-ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ.นูทริกซ์
2565 – 2565 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ,
บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ:สายงานปฏิบัติการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2550-2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บจก.ชิลแมทช์
2550-2559 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.คิว ทู เอส
2552-2558 กรรมการ, บจก.โปรมาร์ค
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี