นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย

อายุ65 ปี
ตำแหน่งกรรมการ  (ไม่เป็นผู้บริหาร)
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท7,477,686 หุ้น (1.28%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 1.Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 28/2015
2.Director Certification Program (DCP) รุ่น 205/2015
3.Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015
4.Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     กรรมการ, บมจ.นูทริกซ์
2561-ปัจจุบัน     กรรมการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2561         กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2560         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านปฏิบัติการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2550-2559         กรรมการ และกรรมการบริหาร, บจก.ชิลแมทช์
2550-2559         กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก.คิว ทู เอส
2552-2558         กรรมการ, บจก.โปรมาร์ค
2550-2555         ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
2547-2555         ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบริหารทั่วไป, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
2542-2547        ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บจก.หาญเอ็นยิเนียริ่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นบริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี