นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์

อายุ56 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ6 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  Middle Tennessee State University, USA.
-เศรษฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019
2.Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019
3.Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  SET/2012
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2561-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2561         กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2530-2561         First Senior Vice President, บมจ.ทิสโก้ ไฟแนลเชียลกรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี