วาสุกาญจน์  บุญมี

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   พ.ศ. 2535  (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางสาววาสุกาญจน์  บุญมี เป็นเลขานุการบริษัท  ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ

ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่

3.1  ทะเบียนกรรมการ

3.2  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท

3.3  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)

ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา  ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร   รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก  เป็นต้น  ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อายุ44 ปี
ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค.67)115,891 หุ้น (0.02%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง11 สิงหาคม 2564
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

– หลักสูตร S01 การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ
– หลักสูตร S02, S04 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
– หลักสูตร S03 การกำหนดกลยุทธ์และวิธีการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
– หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 65/2015
– หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 64/2015
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2564-ปัจจุบัน   เลขานุการบริษัท, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2559-2564      ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2558-2559      เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, บจก.ชิลแมทช์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี