นายวิรัฐ  สุขชัย

อายุ

56 ปี

ตำแหน่ง

–    กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)

–    ประธานกรรมการบริหาร

–    (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

–    กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

89,322,136 หุ้น (15.282%)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)

คุณวุฒิการศึกษา

–    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

–    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1.  How to Develop a Risk Management (HRP) รุ่น 12/2017

2.  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่น 24/2015

3.  Director Certification Program (DCP) รุ่น 204/2015

4.  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2015

5.  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015

6.  Director Accreditation Program (DAP)  รุ่น SET/2012

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2555-2559         กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2544-2555         ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในบริษัท

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

ไม่มี