นายวิรัฐ  สุขชัย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เช่น กลยุทธ์และทิศทางองค์กร ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์. 0-2318-9744 ต่อ 5001 อีเมล์ wirat.s@harn.co.th

อายุ 58 ปี
ตำแหน่ง – กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
– ประธานกรรมการบริหาร
– กรรมการบริหารความเสี่ยง
– กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67) 89,193,386 หุ้น (15.260%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 10 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรม หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management (HRP), รุ่น 12/2017
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 24/2015
3. Director Certification Program (DCP), รุ่น 204/2015
4. Role of Chairman Program (RCP), รุ่น 36/2015
5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), รุ่น 14/2015
6. Director Accreditation Program (DAP), รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร Team Engagement for TOP Culture
2. หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
3. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
4. หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29
5. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
6. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
7. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
8. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
9. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
10. หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
11. หลักสูตร Vice Excellence
12. หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
13. หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
14. หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
15. หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง 2566-ปัจจุบัน   กรรมการ, บจก. ซีเนกซ์ พร็อพเพอร์ตี้
2566-ปัจจุบัน   นายกสมาคม, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
2565-ปัจจุบัน      กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2565         กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทำความเย็น , บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555         ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี