นายวิรัฐ  สุขชัย

อายุ56 ปี
ตำแหน่งกรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
ประธานกรรมการบริหาร
(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (15 มี.ค. 64)89,322,136 หุ้น (15.282%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ(25 กุมภาพันธ์ 27 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management (HRP), รุ่น 12/2017
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 24/2015
3. Director Certification Program (DCP), รุ่น 204/2015
4. Role of Chairman Program (RCP), รุ่น 36/2015
5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), รุ่น 14/2015
6. Director Accreditation Program (DAP), รุ่น SET/2012
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         กรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555         ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
การมีส่วนได้เสียในบริษัทไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี