นายวิรัฐ  สุขชัย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เช่น กลยุทธ์และทิศทางองค์กร ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส

อายุ58 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
– ประธานกรรมการบริหาร
– กรรมการบริหารความเสี่ยง
– กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66)87,947,320 หุ้น (14.876%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง5 กันยายน 2555 (บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ9 ปี (22 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (E-MBA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การขายและการตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. How to Develop a Risk Management (HRP), รุ่น 12/2017
2. Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 24/2015
3. Director Certification Program (DCP), รุ่น 204/2015
4. Role of Chairman Program (RCP), รุ่น 36/2015
5. Anti-Corruption for Executive Program (ACEP), รุ่น 14/2015
6. Director Accreditation Program (DAP), รุ่น SET/2012

หลักสูตรอื่น
1. หลักสูตร Fire Product value and on Lead Free (NSF) value
2. หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29
4. หลักสูตร ISO 9001:2015 Understanding and Implementation
5. หลักสูตร 12 คุณภาพผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตอลและ AEC
6. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. หลักสูตร 4 สุดยอดไอเดียเชิงกลยุทธ์
8. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
9. หลักสูตร marketing 3.0 : Human Spirit Marketing
10. หลักสูตร Vice Excellence
11. หลักสูตร Root Cause Analysis & Corrective Actions
12. หลักสูตร การเสริมสร้างและต่อยอดทางวิชาการ Refreshment Program 4th
13. หลักสูตร TQM : การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
14. หลักสูตร การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคาร
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2565-ปัจจุบัน      กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด : ธุรกิจระบบทำความเย็น, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2565         กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล และระบบทำความเย็น , บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2544-2555         ผู้จัดการทั่วไป, บจก.ไฟร์วิคเตอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี