นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

อายุ49 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66)669,720 หุ้น (0.115%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง16 มีนาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม1. การดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การคิดเชิงวิเคราะห์และคิดเชิงระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจข้ามสายงาน
3. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง ครั้งที่ 2/2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
4. โครงการอบรมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รุ่นที่ 5
5. Forensic Accounting การตรวจสอบการทุจริตองค์กร ด้วย “นิติบัญชีศาสตร์”
6. การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
7. เครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR
8. การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
9. อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
10. โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy
11. Update กฎหมายภาษีอากร 2563 และประเด็นภาษีที่นิติบุคคลไม่ควรพลาด
12. Account Management for Listed Company (SET)
13. กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal (SET)
14. The New CFO (Crisis Finance Officer) (SET)
15. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15,และร่าง TFRS9,TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563
16. เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2562-ปัจจุบัน      ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562         ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –