นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

อายุ47 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)462,115 หุ้น (0.079%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง16 มีนาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมด้านบัญชีและการเงิน
1. โครงการอบรมเพื่อทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง (วิชา Financial Strategy)
2. อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
3. รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ
4. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, และร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563
5. สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/62
6. โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562 (ชุดที่ 2)
7. เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2562-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2559-2562         ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2555-2559         เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –