นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์

อายุ45 ปี
ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท382,948 หุ้น (0.07%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง16 มีนาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหงนิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมด้านบัญชีและการเงิน อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15,และร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/62โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2)เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2562-ปัจจุบัน     ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2559-2562         ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2555-2559         เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –