นายวิฑูรย์  ทามี

อายุ41 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท518,753 หุ้น (0.09%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2549-2559         ผู้อำนวยการสายงานขาย Inkjet กรุงเทพ-OCG-ต่างจังหวัด / วิศวกรขาย Inkjet บริษัท คิว ทู เอส จำกัด
2542-2548         วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรบริการ / ช่างเทคนิค  บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –