นายวิฑูรย์  ทามี

อายุ43 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)565,459 หุ้น (0.097%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
1. P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
3. S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
4. S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2549-2559        ผู้อำนวยการสายงานขาย Inkjet กรุงเทพ-OCG-ต่างจังหวัด / วิศวกรขาย Inkjet บจก. คิว ทู เอส
2542-2548        วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรบริการ / ช่างเทคนิค,  บจก. บี.กริม เพาเวอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –