นายวิฑูรย์  ทามี

อายุ45 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค. 67)815,327 หุ้น (0.139%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประวัติการฝึกอบรม1. หลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
2. หลักสูตร เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
3. หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. หลักสูตร S01-S03 ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
5. หลักสูตร Advance Strategic Planning : ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษ 21
6. หลักสูตร การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์
7. หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานขาย : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2549-2559        ผู้อำนวยการสายงานขาย Inkjet กรุงเทพ-OCG-ต่างจังหวัด / วิศวกรขาย Inkjet บจก. คิว ทู เอส
2542-2548        วิศวกรฝ่ายขาย / วิศวกรบริการ / ช่างเทคนิค,  บจก. บี.กริม เพาเวอร์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –