นางสาวอนัญญา  โปรยเงิน

 

อายุ 39 ปี
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (15 มี.ค. 64) 73,832 หุ้น (0.013%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2559
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา

– บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประวัติการฝึกอบรม

1.      การจัดทำบัญชีภาษีอากรอย่างมืออาชีพ

2.      FOCUS-ประเด็นสำคัญในการตรวจสอบงบการเงิน

3.      การบัญชีสินค้าคงเหลือ

4.      เคล็ดลับการจัดทำและนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย

5.      โครงการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง วิชา Financial Strategy

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2557 – 2558       ผู้จัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd.

2556 – 2557      Accounting Supervisor, Yum Restaurants International

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี