นางสาวอนัญญา  โปรยเงิน

 

อายุ 42 ปี
ตำแหน่ง ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (13 มี.ค. 66)

182,374 หุ้น (0.03%)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา

– บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

เลขทะเบียน 11654

ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตร ยกระดับกระดาษทำการ เชี่ยวชาญสอบทาน ต้านคอร์รัปชัน
  • หลักสูตร สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง ปี 2566
  • หลักสูตร สารสนเทศทางการบัญชี
  • หลักสูตร มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  • หลักสูตร จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  • หลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงิน
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์

2557 – 2558       ผู้จัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd.

2556 – 2557      Accounting Supervisor, Yum Restaurants International

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง ไม่มี