กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ดร. ถกล  นันธิราภากร
ประธานการตรวจสอบ
ดร. โสตถิธร  มัลลิกะมาส
กรรมการตรวจสอบ
นางสาววรนุช  สุไพบูลย์พิพัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
นายวิรัฐ  สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร
นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร กรรมการบริหาร
ดร. เจน  ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร
นายวิศิษฎ์  วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร
นางวรินกาญจน์  ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหาร / เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวิรัฐ  สุขชัย
 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร
 นายประชา  พร้อมพรชัย
 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายสุชาติ  สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายสุกิจ  ลิติกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวิฑูรย์  ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายพงษ์สวัสดิ์  เพ่งเล็งผล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวิศิษฎ์  วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นางวรินกาญจน์  ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และเลขานุการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน