กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ                                                                          ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ                                                                  ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

(เป็นกรรมการที่มีความรู้ทางบัญชี)

นายประเสริฐ ดีจงกิจ
กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
คณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร                                                                                ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการบริหาร                                                                        ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานกรรมการบริหาร
นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร
กรรมการบริหาร
ดร. เจน ชาญณรงค์ กรรมการบริหาร
นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร
นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหาร
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                        ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์
 นายวิรัฐ สุขชัย
 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร
 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์
 นายวิศิษฎ์  วชิรลาภไพฑูรย์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายประภาส รักปัญญา กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายสุชาติ  สุวัฒโนดม กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววรางคณา จองหนุ้ย กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายสุกิจ  ลิติกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นายวิฑูรย์  ทามี กรรมการบริหารความเสี่ยง
 นางวรินกาญจน์  ธีระอัมรานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                            ดาวน์โหลดไฟล์    TH          EN

บทบาท หน้าที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                    ดาวน์โหลดไฟล์     TH         EN

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายประเสริฐ ดีจงกิจ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

ดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน