นายประเสริฐ ดีจงกิจ

อายุ57 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
– กรรมการตรวจสอบ
– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 13 มี.ค. 66)ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง23 เมษายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ3 ปี (23 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)), บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
-นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021

หลักสูตรอื่น
1. กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยงการเงินการธนาคารตามหลักกฎหมายอิสลาม รุ่นปี 2008, Euromoney ประเทศสิงคโปร์
2. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่น 24/2553, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. โครงการสืบทอดความเป็นผู้นำ (Leadership Succession Program) รุ่น 2/2557, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
4. Strategic and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่น 4/2558, มหาวิทยาลัยมหิดล (C MMU) และ Sloan School of Management (สถาบันในเครือของแมสซาชูเซตส์)
5. Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2559, มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2564-ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564-ปัจจุบัน    กรรมการ, บจก.ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
2563-ปัจจุบัน    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน    กรรมการ, บจก.ทริสคอร์ปอเรชั่น
2558-ปัจจุบัน    กรรมการ, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555-ปัจจุบัน    กรรมการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2563-2564       อนุกรรมการคณะกรรมการด้านตราสารหนี้, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
2552-2562       รองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี