นายประเสริฐ ดีจงกิจ

อายุ55 ปี
ตำแหน่งกรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง23 เมษายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ(23 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)), บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
-นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2564-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2563-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2558-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร, สโมสรวาณิชธนกิจ
2546-2549  รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552-2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2549-2551 รองผู้จัดการใหญ่ (Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี