นาย ประเสิรฐ ดีจงกิจ

อายุ57 ปี
ตำแหน่ง– กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
– กรรมการตรวจสอบ
– ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 26 มี.ค.67)ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง23 เมษายน 2564
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ4 ปี (23 เมษายน 2564 – ปัจจุบัน)
คุณวุฒิการศึกษา– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน (เกียรตินิยมอันดับ 2)), บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
– นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 14/2022
2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 184/2021

หลักสูตรอื่น
1. กฎหมาย กฎระเบียบ และการบริหารความเสี่ยงการเงินการธนาคารตามหลักกฎหมายอิสลาม รุ่นปี 2008, Euromoney ประเทศสิงคโปร์
2. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่น 24/2553, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. โครงการสืบทอดความเป็นผู้นำ (Leadership Succession Program) รุ่น 2/2557, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
4. Strategic and Innovation for Business in Asia (SIBA) รุ่น 4/2558, มหาวิทยาลัยมหิดล (C MMU) และ Sloan School of Management (สถาบันในเครือของแมสซาชูเซตส์)
5. Executive Development Program (EDP) รุ่น 12/2559, มูลนิธิสถาบันวิจัยเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2564 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2564 – ปัจจุบัน   กรรมการ, บจก. ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
2563-ปัจจุบัน     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Exclusive Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน   กรรมการ, ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
2562 – 2566       กรรมการ, บจก. ทริสคอร์ปอเรชั่น
2563 – 2564       อนุกรรมการคณะกรรมการด้านตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
2552 – 2562       รองผู้จัดการอาวุโส (Senior Vice President) และผู้จัดการฝ่ายทุน ธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกันไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำไม่มี
การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมายไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระไม่มี