นายสุกิจ  ลิติกรณ์

อายุ47 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 15 มี.ค. 64)526,853 หุ้น (0.090%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม. เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ด. เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2547-2559        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. ชิลแมทช์
2544-2547        วิศวกรทั่วไป, บจก. ชิลแมทช์
2543-2544        วิศวกรที่ปรึกษาระบบปรับอากาศ, บจก. Project Planning Service 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –