นายสุกิจ  ลิติกรณ์

อายุ45 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท526,853 หุ้น (0.09%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม. เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ด. เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2547-2559         ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / ผู้จัดการฝ่ายขาย, บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด
2544-2547         วิศวกรทั่วไป, บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด
2543-2544         วิศวกรที่ปรึกษา ระบบปรับอากาศ, บริษัท Project Planning Service  จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –