ดร. สุกิจ  ลิติกรณ์

อายุ48 ปี
ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ 14 มี.ค. 65)526,853 หุ้น (0.090%)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง1 ธันวาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. เครื่องกล) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ม. เครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.ด. เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม1. หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ
2. หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตร คอมเพรสเซอร์และระบบทำความเย็นประยุกต์ BITZER เยอรมันนี
4. หลักสูตร Creative Sales and Marketing Strategies and Prediction
5. หลักสูตร ความรู้ด้านเทคนิคของสินค้า KUBA
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง2559-ปัจจุบัน     ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม : ธุรกิจระบบทำความเย็น บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์
2547-2559        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / ผู้จัดการฝ่ายขาย, บจก. ชิลแมทช์
2544-2547        วิศวกรทั่วไป, บจก. ชิลแมทช์
2543-2544        วิศวกรที่ปรึกษาระบบปรับอากาศ, บจก. Project Planning Service 
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น– ไม่มี –
การมีส่วนได้เสียในบริษัท– ไม่มี –
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน– ไม่มี –
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง– ไม่มี –