ระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ

Acquire raw data
MEDIT dental scanner, MRI or CT Scan
Create STL
Materialise Mimics Innovation Suite software, Exocad dental software, Orchestrate orthodontic 3D
Manage STL
Materialise Magics software
Print STL (Additive Manufacturing)
Envision TEC DLP 3D printer, Envision TEC 3SP 3D printer, EnvisionTEC 3D-Bioplotter

Why Harn

โซลูชั่นส์

  • 1. การพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ
  • 2. ทันตกรรม และทันตกรรมจัดฟัน
  • 3. เครื่องช่วยฟัง
  • 4. ชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม

Our
Approach

รับไฟล์ DICOM จาก MRI / CT แสกน

สร้างไฟล์ 3 มิติ

เลือกส่วน แบ่งส่วน / ทําเพิ่ม หรือสร้างส่วนที่หาย สร้างไฟล์ 3 มิติ

พิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ

Our
Services

  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
  • บริการตรวจเช็คสภาพ และบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ตามวาระไตรมาส
  • บริการติดตั้งและอบรมการใช้งานซอร์ฟแวร์แปลงไฟล์ MRI หรือ CT Scan ให้เป็นไฟล์ 3 มิติ
  • บริการพิมพ์ชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ DLP (Resin), 3SP (Resin) และ FDM (ABS)
  • บริการแสกนแบบพิมพ์ฟันหรือแบบพิมพ์หู ด้วยเครื่องแสกน 3 มิติ

Contact
Our Experts