คณะผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล
ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล
ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล
ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบทำความเย็น
ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น
ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม: ธุรกิจระบบทำความเย็น
ผู้อำนวยการสายงานขาย: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล