2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2566

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2566

2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2565

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2564

2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2563

2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2560

2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2559

2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2558

2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับ ปี 2557