บริการเพื่อการพิมพ์ 3 มิติ

HARN 3DMed

หาญ ให้บริการการพิมพ์สามมิติด้วยเทคโนโลยี FDM และ DLP ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา เราเปิดโรงงานขนาดเล็กภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแต่คณาจารย์และนิสิตทั้งในด้านการเรียนและการวิจัย