Potter

Potter ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสัญญานแจ้งเหตุอัคคีภัยไปยังโรงพักและสถานีดับเพลิงตั้งแต่ ค.ศ. 1898 นับถึงปัจจุบัน Potter พัฒนาระบบที่ดูแลหัวจ่ายน้ำดับเพลิง สวิทช์สำหรับป้องกันการบุกรุก และตู้ควบคุมระบบดับเพลิง