นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

หมวดที่ 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักปฎิบัติและติดตามให้มีการปฎิบัติ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น