ปี ประเภท งวดการจ่ายปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2564 เงินสด ประจำปี 0.10 83%
2563 เงินสด ประจำปี 0.13 76%
2562 เงินสด ระหว่างกาล 0.18 69%
2561 เงินสด ประจำปี 0.16 70%
2560 เงินสด ประจำปี 0.14 64%
2559 เงินสด ประจำปี 0.09 82%
2558 เงินสด ประจำปี 0.10 77%
2557 เงินสด ประจำปี 0.15 60%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักส่วนที่ต้องสำรองออกแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท