ปีประเภทงวดการจ่ายปันผลอัตราการจ่ายเงินปันผล (บาท / หุ้น)อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2562เงินสดระหว่างกาล0.1869%
2561เงินสดประจำปี0.1670%
2560เงินสดประจำปี0.1464%
2559เงินสดประจำปี0.0982%
2558เงินสดประจำปี0.1077%
2557เงินสดประจำปี0.1560%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
ไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักส่วนที่ต้องสำรองออกแล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัท