การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (1 ตุลาคม 2564)

นิยามกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

หนังสือเชิญประชุม AGM / EGM

AGM-23.04.2021 - Meeting

AGM-03.08.2020-Meeting

AGM-25.04.2019 Meeting

AGM-27.04.2018 Meeting

AGM-28.04.2017 Meeting

EGM-01.11.2016 Meeting

AGM-29.4.2016 Meeting

AGM-24.4.2015 Meeting

รายงานการประชุม AGM / EGM

AGM - 23.04.2021 Meeting

AGM -03.08.2020 Meeting

AGM -25.04.2019 Meeting

AGM -27.04.2018 Meeting

AGM-28.04.2017 Meeting

EGM-01.11.2016 Meeting

AGM-29.4.2016 Meeting

AGM-24.4.2015 Meeting

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

AGM-23.04.2021 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

AGM-03.08.2020 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

AGM-25.4.2019 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

AGM-27.4.2018 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

EGM-28.04.2017 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

EGM-01.11.2016 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข