Proposal for AGM & Nomination

กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้า

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

Invitation to AGM/EGM Meeting

AGM-27.4.2018 Meeting

AGM-28.4.2017 Meeting

EGM-01.11.2016 Meeting

AGM-29.4.2016 Meeting

AGM-24.4.2015 Meeting

Minute of AGM:EGM Meeting

AGM -27.04.2018 Meeting

AGM-28.04.2017 Meeting

EGM-01.11.2016 Meeting

AGM-29.4.2016 Meeting

AGM-24.4.2015 Meeting

Proxy Form B

AGM-27.4.2018 หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form B

AGM-28.4.2017 หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form B

EGM-01.11.2016 หนังสือมอบฉันทะ Proxy Form B