การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (1 ตุลาคม 2564)

นิยามกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

การส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (25.04.2565) เผยแพร่ 21 มีนาคม 2565

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 (23.04.2564)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 (03.08.2563)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 (25.04.2562)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 (27.04.2561)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 (28.04.2560)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 (01.11.2559)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 (29.04.2559)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 (24.04.2558)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 (25.04.2565) เผยแพร่ 21 มีนาคม 2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 (23.04.2564)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 (03.08.2563)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 (25.04.2562)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 (27.04.2561)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560 (28.04.2560)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 (01.11.2559)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 (29.04.2559)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 (24.04.2558)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / วิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 เผยแพร่ 21 มีนาคม 2565

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559