ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท  หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ HARN
เลขทะเบียนบริษัท 0107557000217
ตลาดหลักทรัพย์ mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2557
ราคาพาร์ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียน 292,250,000 บาท  (หุ้นสามัญ  584,500,000 หุ้น)
ทุนชำระแล้ว 292,250,000 บาท  (หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 : 1)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้บริการพัฒนาระบบ IOT Products and Solutions รวมทั้งให้คำปรึกษาและออกแบบระบบในโครงการต่างๆ และการให้บริการโซลูชั่นด้านวิศวกรรมครบวงจร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ (02) 318-9744  โทรสาร (02) 318-9744 ต่อ 4000
ที่ตั้งคลังสินค้าศูนย์วิจัย เลขที่ 509 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ (02) 318-9744

ที่ตั้งคลังสินค้าจงศิริ เลขที่ 888/14-16 หมู่ที่ 21 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (02) 105-3295

ที่ตั้งคลังสินค้าแห่งที่ 3 
เลขที่ 38/43 หมู่ 4 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์บริษัท www.harn.co.th
เลขานุการบริษัท นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี โทรศัพท์ (02) 318-9744 ต่อ 4011 อีเมล์ wasukan.b@harn.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ นายวิรัฐ สุขชัย โทรศัพท์ (02) 318-9744 ต่อ 5001, E-mail : wirat.s@harn.co.th
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์  โทรศัพท์ (02) 318-9744 ต่อ 4004  E-mail : wisit.w@harn.co.th
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี นางสาวอนัญญา โปรยเงิน  โทรศัพท์ (02) 318-9744 ต่อ 4090 E-mail : ananya.p@harn.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อย 1.Harn Vietnam Co.,Ltd. 68 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2.บริษัท ไอยราหาญ จำกัด เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ (02) 009-9999  โทรสาร (02) 009-9991  เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-105-4661 โทรสาร 02-026-3760