โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัท ดังนี้

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  จำนวนราย จำนวน
หุ้นรวม
คิดเป็น % นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
จำนวนราย จำนวนหุ้นรวม คิดเป็น % จำนวนราย จำนวนหุ้นรวม คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 3,136 510,583,525 87.35 7 549,590 0.09 3,309 510,033,935 87.26
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10
ยอดรวม 3,138 584,500,000 100.00 8 73,866,065 12.64 3,310 510,633,935 87.36

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายวิรัฐ สุขชัย 89,322,136 15.282
2 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 84,234,151 14.411
3 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543
4 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
5 นางสาวนพพร  ชาญณรงค์ 26,407,444 4.518
6 นายชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์ 25,250,000 4.320
7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 22,069,845 3.776
8 นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538
9 นายวสันต์ นันทขว้าง 14,760,500 2.525
10 นางนพรัตน์  สุขชัย 13,000,000 2.224
11 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,635,076 1.991
12 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284
13 นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย 7,477,686 1.279
14 นางสาวอุไรรัตน์  หาญทวีภัทร 6,910,354 1.182
15 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
16 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 3,843,800 0.658
17 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,632,552 0.621
    รวม 480,745,647 82.249
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย   103,754,353 17.751
    รวม 584,500,000 100.000

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  กรรมการบริษัท      
1 นายถกล นันธิราภากร (1)
2 นายประเสริฐ  ดีจงกิจ (1)
3 นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)
4 กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)    
  4.1 นายวิรัฐ สุขชัย 89,322,136 15.282
  4.2 นางนพรัตน์  สุขชัย (คู่สมรส) 13,000,000 2.224
5 กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (1) 22,069,845 3.776
6 กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (2)    
  6.1 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
  6.2 นางประยูรศรี  ชาญณรงค์ (มารดา) 733,900 0.126
7 นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ (1) 84,234,151 14.411
8 กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (2)    
  8.1 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
  8.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส) 21,500 0.004
9 กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (1) 7,477,686 1.279
       
ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  ผู้บริหาร      
1 นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ (1) 1,187,324 0.203
2 นายวิศิษฏ์  วชิรลาภไพฑูรย์ (1) 462,115 0.079
3 กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)      
  3.1 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,635,076 1.991
  3.2 นางสาวสุกันยา  ลิ้มความสุข (คู่สมรส) 200,000 0.034
4 กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)    
  4.1 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,632,552 0.621
  4.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท์ (มารดา) 140,000 0.024
5 นายสุชาติ สุวัฒโนดม (1) 334,082 0.057
6 นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ (1) 37,240 0.006
7 นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี (1) 32,899 0.006
8 นายสุกิจ ลิติกรณ์ (1) 526,853 0.090
9 นายวิฑูรย์ ทามี (1) 565,459 0.097
10 นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล (1) 8,689 0.001