โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทดังนี้ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนโปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 จำนวนรายจำนวน
หุ้นรวม
คิดเป็น %นิติบุคคลบุคคลธรรมดา
จำนวนรายจำนวนหุ้นรวมคิดเป็น %จำนวนรายจำนวนหุ้นรวมคิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย2,983510,583,52587.3561,299,1010.222,977509,284,42487.13
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว273,916,47512.65173,316,47512.551600,0000.10
ยอดรวม2,985584,500,000100.00874,615,57612.772,978509,884,42487.23

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1นายวิรัฐสุขชัย88,873,78715.205
2นางสิริมาเอี่ยมสกุลรัตน์84,234,15114.411
3Nice Noble Limited73,316,47512.543
4นายเจน ชาญณรงค์72,319,13012.373
5นางสาวนพพร ชาญณรงค์26,407,4444.518
6นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์26,120,0004.469
7นายธรรมนูญตรีเพ็ชร21,769,8523.725
8นายวสันต์นันทขว้าง15,360,5002.628
9นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม14,832,1492.538
10นางนพรัตน์ สุขชัย13,000,0002.224
11นายประชา พร้อมพรชัย11,530,9611.973
12นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร7,504,0241.284
13นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย7,477,6861.279
14นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร6,888,5861.179
15นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์4,230,3250.724
16นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์3,528,4370.604
  รวม477,393,50781.677
 ผู้ถือหุ้นรายย่อย 107,106,49318.323
  รวม584,500,000100.000

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
 กรรมการบริษัท   
1นายถกลนันธิราภากร (1)
2นายโสตถิธรมัลลิกะมาส (1)
3นางสาววรนุชสุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)
4กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)  
 4.1 นายวิรัฐสุขชัย88,873,78715.205
 4.2 นางนพรัตน์ สุขชัย (คู่สมรส)13,000,0002.224
5กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)  
 5.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร21,769,8523.725
 5.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร (บุตร)7,504,0241.284
6กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)  
 6.1 นายเจน ชาญณรงค์72,319,13012.373
 6.2 นายหาญ ชาญณรงค์ (บิดา)1,000,0000.171
 6.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดา)733,9000.126
7นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (1)84,234,15114.411
8กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (2)  
 8.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์4,230,3250.724
 8.2 นางเทียมจันทร์ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)21,5000.004
9กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)  
 9..1 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย7,477,6861.279
 9.2 นายฐานิต สัจจริตานันท์ (บุตร)53,0000.009
 9.3 นางสาวสุธิดา สัจจริตานันท์ (บุตร)40,0000.007
 ผู้บริหาร   
1กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)  
 1.1 นายประชา พร้อมพรชัย11,530,9611.973
 1.2 นางสาวสุกันยา ลิ้มความสุข (คู่สมรส)200,0000.034
2กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)  
 2.1 นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์3,528,4370.604
 2.2 นางระเบียบมุขหริวัฒนานนท์ (มารดา)140,0000.024
3นายสุชาติ สุวัฒโนดม (2)  
 3.1 นายสุชาติสุวัฒโนดม34,4950.006
 3.2 นางสาวอันญกรไวเนตรสุทชา (คู่สมรส)53,5000.009
4นายกิตติพงษ์กิตติเมธาวีนันท์ (1)3,9180.001
5นายวชิรวิทย์อัครเศรณี (1)3,3880.001
6นายสุกิจลิติกรณ์ (1)526,8530.090
7นายวิฑูรย์ทามี (1)518,7530.089
8นายพงษ์สวัสดิ์เพ่งเล็งผล (1)8,6890.001
9นางวรินกาญจน์ธีระอัมรานนท์ (1)1,103,9490.189
10นายวิศิษฏ์วชิรลาภไพฑูรย์ (1)382,9480.066