โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 มีดังนี้ :

  รวม 488,479,469 83.572
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 96,020,531 16.428
  รวม 584,500,000 100.000
ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายวิรัฐ สุขชัย 88,075,655 15.069
2. Nice Noble Limited 73,316,475 12.543
3. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 72,649,151 12.429
4. นายเจน ชาญณรงค์  72,319,130 12.373
5. นายวสันต์ นันทขว้าง 28,440,000 4.866
6. นางสาวนพพร ชาญณรงค์ 26,407,444 4.518
7. นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ 22,610,000 3.868
8. นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 21,223,628 3.631
9. นางสาวปนัดดา ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538
10. นางนพรัตน์ สุขชัย 13,000,000 2.224
11. นายประชา พร้อมพรชัย 11,334,565 1.939
12. นางสาววิญญู นานา 10,621,500 1.817
13. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416
14. นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284
15. นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภัทร 6,846,824 1.171
16. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
17. นายธนศักดิ์ ตรีนุสนธิ์ 3,461,300 0.592
18. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ 3,330,313 0.570

โครงสร้างการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
                         กรรมการบริษัท
1. นายถกล  นันธิราภากร (1)
2. นายโสตถิธร  มัลลิกะมาส (1)
3. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)
4. นายสุพจน์  เธียรวุฒิ (1)
5. กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)    
5.1 นายวิรัฐ สุขชัย (2) 88,075,655 15.069
5.2 นางนพรัตน์ สุขชัย 13,000,000 2.224
6 กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)    
6.1 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร  21,223,628 3.631
6.2 นางสาวธารดา ตรีเพ็ชร (บุตร) 7,504,024 1.284
7 กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)    
7.1 นายเจน ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
7.2 นายหาญ ชาญณรงค์ (บิดา) 1,000,000 0.171
7.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดา) 733,900 0.126
8 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ (1) 72,649,151 12.429
9 กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (3)    
9.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
9.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส) 21,500 0.004
9.3 นายภีม ว่องไพฑูรย์ (บุตร) 890,000 0.152
10 กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)    
10.1 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย 8,276,986 1.416
10.2 นายฐานิต สัจจริตานันท์ (บุตร) 247,200 0.042
10.3 นางสาวสุธิดา สัจจริตานันท์ (บุตร) 40,000 0.007
  รวม 488,479,469 49.651
                          ผู้บริหาร
1. กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย    
1.1 นายประชา พร้อมพรชัย 11,334,565 1.939
1.2 นางสาวสุกันยา ลิ้มความสุข (คู่สมรส) 200,000 0.034
2 กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)    
2.1 นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ 3,330,313 0.570
2.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท์ (มารดา) 140,000 0.024
3 นายสุชาติ สุวัฒโนดม (1) 512,598 0.088
4 นายพิสิทธิ์ ศิริวัฒนเจริญชัย (1)
5 นายสุกิจ ลิติกรณ์ (1) 304,949 0.052
6 นายวิฑูรย์ ทามี (1) 429,807 0.074
7 นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล (1) 34,756 0.006
8 นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ (1) 965,341 0.165
9 นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (1) 240,324 0.041
  รวม 17,492,653 2.993