โครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทดังนี้ 

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนโปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

  จำนวนราย จำนวน
หุ้นรวม
คิดเป็น % นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
จำนวนราย จำนวนหุ้นรวม คิดเป็น % จำนวนราย จำนวนหุ้นรวม คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,983 510,583,525 87.35 6 1,299,101 0.22 2,977 509,284,424 87.13
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 2 73,916,475 12.65 1 73,316,475 12.55 1 600,000 0.10
ยอดรวม 2,985 584,500,000 100.00 8 74,615,576 12.77 2,978 509,884,424 87.23

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 นายวิรัฐ สุขชัย 88,873,787 15.205
2 นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 84,234,151 14.411
3 Nice Noble Limited 73,316,475 12.543
4 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
5 นางสาวนพพร  ชาญณรงค์ 26,407,444 4.518
6 นายชัยวัฒน์  แต้ไพสิฐพงษ์ 26,120,000 4.469
7 นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร 21,769,852 3.725
8 นายวสันต์ นันทขว้าง 15,360,500 2.628
9 นางสาวปนัดดา  ทองเหลี่ยม 14,832,149 2.538
10 นางนพรัตน์  สุขชัย 13,000,000 2.224
11 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,530,961 1.973
12 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร 7,504,024 1.284
13 นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย 7,477,686 1.279
14 นางสาวอุไรรัตน์  หาญทวีภัทร 6,888,586 1.179
15 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
16 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,528,437 0.604
    รวม 477,393,507 81.677
  ผู้ถือหุ้นรายย่อย   107,106,493 18.323
    รวม 584,500,000 100.000

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
  กรรมการบริษัท      
1 นายถกล นันธิราภากร (1)
2 นายโสตถิธร มัลลิกะมาส (1)
3 นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ (1)
4 กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)    
  4.1 นายวิรัฐ สุขชัย 88,873,787 15.205
  4.2 นางนพรัตน์  สุขชัย (คู่สมรส) 13,000,000 2.224
5 กลุ่มนายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร (2)    
  5.1 นายธรรมนูญ  ตรีเพ็ชร 21,769,852 3.725
  5.2 นางสาวธารดา  ตรีเพ็ชร (บุตร) 7,504,024 1.284
6 กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)    
  6.1 นายเจน  ชาญณรงค์ 72,319,130 12.373
  6.2 นายหาญ  ชาญณรงค์ (บิดา) 1,000,000 0.171
  6.3 นางประยูรศรี  ชาญณรงค์ (มารดา) 733,900 0.126
7 นางสิริมา  เอี่ยมสกุลรัตน์ (1) 84,234,151 14.411
8 กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (2)    
  8.1 นายภาคภูมิ  ว่องไพฑูรย์ 4,230,325 0.724
  8.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส) 21,500 0.004
9 กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)    
  9..1 นางวลีรัตน์  เชื้อบุญชัย 7,477,686 1.279
  9.2 นายฐานิต  สัจจริตานันท์ (บุตร) 53,000 0.009
  9.3 นางสาวสุธิดา  สัจจริตานันท์ (บุตร) 40,000 0.007
  ผู้บริหาร      
1 กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)    
  1.1 นายประชา  พร้อมพรชัย 11,530,961 1.973
  1.2 นางสาวสุกันยา  ลิ้มความสุข (คู่สมรส) 200,000 0.034
2 กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์ (2)    
  2.1 นายรัตนพันธ์  มุขหริวัฒนานนท์ 3,528,437 0.604
  2.2 นางระเบียบ มุขหริวัฒนานนท์ (มารดา) 140,000 0.024
3 นายสุชาติ สุวัฒโนดม (2)    
  3.1 นายสุชาติ สุวัฒโนดม 34,495 0.006
  3.2 นางสาวอันญกร ไวเนตรสุทชา (คู่สมรส) 53,500 0.009
4 นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวีนันท์ (1) 3,918 0.001
5 นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี (1) 3,388 0.001
6 นายสุกิจ ลิติกรณ์ (1) 526,853 0.090
7 นายวิฑูรย์ ทามี (1) 518,753 0.089
8 นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล (1) 8,689 0.001
9 นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ (1) 1,103,949 0.189
10 นายวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (1) 382,948 0.066