After Sales Services

บริการหลังการขายที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้ลูกค้าของเราผลิตสินค้าได้อย่างราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหาญจึงให้ความสำคัญต่อการจัดทรัพยากรสำหรับบริการหลังการขาย เช่นจำนวนอะไหล่คงคลัง การอบรมพนักงานและลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้รับบริการที่มีคุณภาพตามระบบ ISO-9001:2015  บริการของเราครอบคลุม การติดตั้ง การอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันแต่ละไตรมาส คอลล์เซ็นเตอร์ อัพเกรดซอฟท์แวร์ เครื่องพิมพ์ให้ยืม สายด่วน และการให้บริการในวันหยุด และหลังเวลาทำงานปกติ*

*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

เรามีโปรแกรมการบำรุงรักษาหลายแบบที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ :

สัญญารับประกัน
สำหรับทุกสินค้า เราให้บริการประกันคุณภาพสินค้ารวมถึงค่าแรงและอะไหล่แต่ไม่รวมสินค้าสิ้นเปลืองเป็นระยะเวลา 12 เดือนจากวันที่ออกบิล ทั้งนี้รวมถึงการอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายไตรมาส และการซ่อมเร่งด่วน
การอบรม
การอบรมนั้นมีความสำคัญมากเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจัดหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้ทั้งที่สำนักงานของหาญเองหรือของลูกค้า
สัญญาบำรุงรักษารวมอะไหล่
เราให้บริการนี้เทียบเท่ากับการรับประกันสินค้า อีกครั้งละ 12 เดือนหลังจากการรับประกันครั้งแรกหมดอายุลง โดยจะมีส่วนลดหากมีการต่อสัญญานี้ในปีถัดไป (เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด)
สัญญาบริการ
สัญญาบริการ Standard Service Contract (MT) นี้ครอบคลุมค่าแรงสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายไตรมาสและการซ่อมเร่งด่วน แต่ไม่รวมค่าอะไหล่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สัญญาบริการ Basic Service Contract (MT-1) ครอบคลุมเฉพาะค่าแรงสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันรายไตรมาส แต่ไม่ค่ารวมอะไหล่ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมอะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ การเรียกให้เข้าบริการเพิ่มจากการบำรุงรักษารายไตรมาส หรือการซ่อมเร่งด่วน ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 50% จากอัตราค่าบริการปกติ
ไม่มีสัญญาฯ
หลังจากที่การรับประกันหมดอายุลงในปีแรก ลูกค้าที่ไม่ต้องการทำสัญญาบริการใด ๆ สามารถเรียกใช้บริการเป็นครั้งๆ ได้ โดยลูกค้าจะจ่ายค่าบริการ ค่าอะไหล่ และคำบำรุงรักษา ฯลฯ ตามที่เกิดขึ้นจริง