นักลงทุนสัมพันธ์

 

ข้อมูลทางการเงิน

 

เอกสารเผยแพร่

 

 

ห้องข่าว

 

การประชุมผู้ถือหุ้น

  • นิยามกรรมการอิสระ
  • หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
  • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น