คณะกรรมการ
บริษัท

ดร.ถกล นันธิราภากร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิรัฐ สุขชัย

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวสันต์ นันทขว้าง

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธรรมนูญ ตรีเพ็ชร

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.เจน ชาญณรงค์

กรรมการ
กรรมการบริหาร

นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์

กรรมการ

นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย

กรรมการ

นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์

กรรมการ

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร.โสตถิธร มัลลิกะมาส

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ